Klikni ovde za pomoć kod unosa

PRIMLJENI AVANSI U PRAKSI

Ovde ćemo se pozabaviti praktičnim primerom kompletnog toka dokumentacije u Lidder-u, jednog poslovnog ciklusa nas i našeg kupca. Znači, prikazaćemo kako se obrađuje izvod na kome se nalazi primljeni avans od kupca, potom izdavanje avansne fakture i na kraju izdavanje fakture kupcu. Naravno, da bi započeo poslovni ciklus, u gore navedenom smislu, tj. da bi kupac uplatio avans on pre toga mora dobiti ponudu, profakturu ili da se sklopi nekakav ugovor ili čak usmeni dogovor (za časne ljude).

Izvod sa avansom kupca: ovo je početni dokument, u našem poslovnom ciklusu, bitan za obradu poslovanja. Ako je uključena opcija za firmu “Automatsko generisanje IOS-a pri povezivanju stavki iz ručnog knjiženja naloga za konto kupaca” Lidder će uplatu automatski knjižiti na konto primljenih avansa. Ako opcija nije uključena uplata će biti proknjižena na konto kupaca pa ćeš ako želiš da daš avansnu fakturu (a moraš na kraju obračunskog perioda) morati da preknjižiš uplatu sa konta kupaca na konto primljenih avansa.

Avansna faktura kupcu: je sledeći dokument u našem poslovnom ciklusu. Bitno je pomenuti da se izrada ovog dokumenta može izbeći samo pod uslovom da se u tekućem PDV obračunskom periodu izda konačna faktura koja će biti pokrivena kompletnim primljenim avansom. Pošto je došao kraj obračunskog perioda za PDV potrebno je dati avansne fakture za sve primljene avanse.Ovo moraš odraditi da bi na primljene avanse bio obračunat PDV. Pritiskom na taster A iz glavnog menija dobijaš spisak svih kupaca koji imaju uplaćen avans a nisi im dao avansnu fakturu.
Kad si izabrao kupca sa liste Lidder će sam uneti iznos fakture na osnovu proknjižene avansne uplate. Lidder inače posebnom bojom ispisuje iznos avansa, ako ga ima, ispod naziva kupca prilikom fakturisanja. Da bi u stavci avansne fakture pisalo roba za avans, potrebno je u šifarniku za robu (konto 1320) izmeniti naziv artikla prve šifre na "roba za avans".

Kad tasterom K proknjižiš fakturu, Lidder će kreirati sledeći nalog. Storniraće iznos fakture sa primljenih avansa i knjižiti isti iznos na primljene avanse za koje je data avansna faktura. Zatim će knjižiti obavezu PDV iz primljenog avansa i razgraničenje za tu obavezu. Ovakvim načinom knjiženja u svakom momentu znamo koliko imamo primljenih avansa za koje treba dati avansne fakture i koliko imamo avansa za koje smo dali avansne fakture a nismo isporučili robu.

Ako želiš da nastaviš sa izradom avansnih faktura za ostale kupce koji imaju uplaćeni avans, a to bi morao da uradiš na kraju obračunskog perioda PDV-a, samo ponoviš prethodno opisan proces. I sve tako dok ti Lidder ne prikaže poruku “Nema komitenata od kojih imaš primljene avanse. Biće prikazani svi komitenti”. Kada si ovu poruku dobio to znači da si svim kupcima koji su imali uplaćeni avans, dao avansnu fakturu i ako si proknjižio ostala dokumenta iz poreskog perioda možeš da popuniš poresku prijavu.
Faktura pokrivena fakturisanim avansom: ovo je jedan od dva moguća završna dokumenta u našem primeru poslovnog ciklusa. Kada kreneš u fakturisanje robe kupcu koji ti je platio avansno, i kome si taj avans fakturisao, u gornjem levom uglu ispod naziva kupca videćeš iznos uplaćenog avansa. Po unosu stavki fakture pritisni taster A i enterom potvrdi predloženi iznos avansa. Lidder će na fakturi iskazati ukupan iznos fakture, iznos uplaćenog fakturisanog avansa, PDV-a u fakturisanom avansu i iznos koji ti kupac duguje po ovoj fakturi.
Zatim tasterom K proknjižiš fakturu a Lidder će napraviti sledeći nalog. Pored stavki naloga koje napravi kod standardnih faktura za robu pojaviće se stavke za zatvaranje avansa i kupca, storniranje PDV obaveze za pripadajući iznos avansa i zatvaranje razgraničenja PDV-a za avans. Kao što vidiš treba samo tasterm A reći da je plaćeno avansno a sve ostalo će odraditi Lidder.

Faktura zatvorena nefakturisanim avansom: ovo je drugi od dva moguća završna dokumenta, i moguć je samo zato što fakturišeš robu u poreskom periodu kada si primio avans. Kada kreneš u fakturisanje robe kupcu koji ti je platio avansno u gornjem levom uglu ispod naziva kupca videćeš iznos uplaćenog avansa. Po unosu stavki fakture pritisni taster A i enterom potvrdi predloženi iznos avansa. Lidder će na fakturi iskazati ukupan iznos fakture, iznos uplaćenog nefakturisanog avansa i iznos koji ti kupac duguje po ovoj fakturi.

Zatim tasterom K proknjižiš fakturu a Lidder će napraviti sledeći nalog. Pored stavki naloga koje napravi kod standardnih faktura za robu pojaviće se stavke za zatvaranje avansa i kupca. Kao što vidiš treba samo tasterm A reći da je plaćeno avansno a sve ostalo će odraditi Lidder.

Ovim smo praktično prikazali šta se dešava u Lidder-u kad se pravilno tretiraju primljeni avansi. Baš zbog kompletnosti evidencije naša je preporuka da primljene avanse od kupaca obrađujete na opisan način.
Povratak na uvod u avanse