Klikni ovde za pomoć kod unosa

KOMPENZACIJA - FORMULAR IZJAVE O KOMPENZACIJI - PREBIJANJU

Obrazac kompenzacije koji nudi Lidder sadrži sve propisane elemente. Ovaj dokument, da bi po zakonu o finansijskom poslovanju bio ispravan, mora da ima specifikaciju dužničko/poverilačkih obaveza komitenata kao i njihove saglasnosti, koje se potvrđuju pečatom i potpisom.
Izborom formulara izjave o kompenzaciji ulazi se direktno u formu za popunjavanje, gde se mogu promeniti opšti podaci kompenzacije, automatski ili ručno uneti i prepraviti stavke i odštampati prazan ili popunjen obrazac. Popunjen obrazac ostaje zapamćen za kasniju upotrebu.
Komande kod popunjavanja predloga

 

Tab/strelice Prelaz između poverilačke i dužničke kolone.
N Formiranje novog kompenzacionog pregleda.
Ovim se brišu kompletni pripremljeni podaci kompenzacionog pregleda, redni broj kompenzacije se uvećeva za jedan, za datum izrade se postavlja na trenutno aktivni datum u Lidderu i uklanja se komitent.
A Automatsko popunjavanje izabrane strane kompenzacionog pregleda, pod uslovom da je unet komitent (komanda I).
Ako u momentu poziva komande “A” ima nešto uneto, u delu za koji se radi automatsko popunjavanje, dobija se pitanje “Postoje uneti podaci. Da ih obrišem (D), da dodam na njih (N), ESC prekid?”. D – Obrisaće sve što je uneto, u tom delu, i uneti sva potrebna dokumenta; N – Neće obrisati ništa nego će nova dokumenta dodati u nastavku, od sledeće slobodne pozicije; ESC – Prekida unos, niti šta briše niti šta dodaje. Kad je Lidder završio popunjavanje jedne strane potrebno je strelicama ili Tab-om preći na drugu, ako se želi, i ponoviti komandu “A”. Nije nikakav problem da se jedna strana unese automatski a druga ručno, ako automatski unos nije moguć zbog načina povezivanja stavki kartica.
I Izmena opštih podataka kompenzacionog pregleda.
B Brisanje označene stavke na izabranoj strani kompenzacionog pregleda.
Enter Ručni unos, odnosno korekcija stavke na izabranoj strani kompenzacionog pregleda.
P Štampa kompenzacionog pregleda.
S Ulaz u Specifikaciju komitenata, opciju “Prebijanje”.
/ Pregled kartice izabranog komitenta kao poverioca ili dužnika, u zavisnosti od izabrane strane u kompenzacionom predlogu.
Home “Skok” na prvu stavku unetih dokumenata.
End “Skok” na poslednju stavku, odnosno posle nje na prvu slobodnu.
Esc Prekid, izlaz.

 

Aktivan Info panel

U popunjavanju predloga svakog momenta je aktivan Info panel, sa kompletnom statistikom. Ako nije izabran komitent Info panel prikazuje statistiku sintetičkog konta u zavisnosti od izabrane strane u kompenzacionom predlogu: leva strana konto “Kupci u zemlji” iz liste kontiranja za kupce; desna strana konto “Dobavljači u zemlji” iz liste kontiranja za dobavljače.
Ako je unet komitent, onda važi isto pravilo što se tiče strane predloga, samo su tada statistički podaci svedeni na izabranog komitenta po zadatom kontu.
Napomene:
Maksimalan broj dokumenata, po svakoj strani (levoj/desnoj) kompenzacionog predloga, je 100. Kompenzacioni predlog možete popunjavati prema listi dobijenoj u Pregledu specifikacije komitenata, opciji “Prebijanje”. Snimljeni kompenzacioni predlog može biti samo jedan u okviru firme, tj. svaka firma ima svoj, snimljeni, kompenzacioni predlog. Sledeće snimanje briše prethodno snimljen.